Köpvillkor

 Allmänna villkor

Dessa avtalsvillkor gäller för alla avtal som sluts mellan Thomas GmbH + Co. Sitz- und Liegemöbel KG, Walkmühlenstraße 93, D-27432 Bremervörde, Tyskland, (hädanefter kallad "Leverantören" eller "vi") och vår kund (hädanefter kallad "Kunden" eller "du") i vår e-handelsbutik med användning av elektroniska kommunikationsmedel (t.ex. via webben eller per telefon). För avtal som inte sluts i e-handelsbutiken utan i vår fysiska butik gäller de villkor som parterna kommer överens om vid avtalsslutet där.

§ 1 Tillämpningsområden och definitioner

(1) För det kommersiella förhållandet mellan Leverantören och Kunden gäller uteslutade nedan följande Allmänna villkor i den vid beställningens tidpunkt gällande lydelsen. Vi avvisar härmed varje avvikande villkor eller avtalsförslag från Kundens sida.

(2) Kunden är konsument om Kunden handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Näringsidkare är däremot varje fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med hans näringsverksamhet, oavsett om den är offentlig eller privat.

§ 2 Ingående av avtal

(1) Kunden kan välja produkter från vårt sortiment och placera dem i en så kallad varukorg genom att klicka på knappen "Lägg i varukorgen". Kunden kan lämna bindande anbud om att köpa de varor som är placerade i varukorgen genom att klicka på knappen "Gör bindande beställning". 

(2) Innan beställningen skickas kan Kunden alltid ändra, granska och rätta inskrivna beställningsuppgifter. Kundens anbud kan dock endast lämnas och skickas om Kunden i samband med beställningen har godtagit dessa Allmänna villkor och de på så sätt har blivit en del av Kundens anbud.

(3) Leverantören skickar därefter en automatisk mottagningsbekräftelse per e-post till Kunden som redovisar uppgifterna i Kundens beställning och som Kunden kan skriva ut genom att välja funktionen "Skriv ut". Den automatiska mottagningsbekräftelsen bekräftar endast att Leverantören har emottagit Kundens beställning men utgör ingen accept av Kundens anbud. 

Avtalet sluts först genom att vi genom separat orderbekräftelse per e-post meddelar att vi har accepterat Kundens anbud. Vi kan även välja att acceptera Kundens anbud genom att tillställa Kunden en faktura på den vara Kunden beställt. Slutligen kan vi även acceptera Kundens anbud genom att verkställa beställningen inom fem dagar räknat från den tidpunkt när beställningen inkom till oss. Om vi har accepterat Kundens anbud på fler än ett av ovan sagda sätt, ska avtalet anses vara slutet vid den händelse som inträffade först. Oavsett i vilken form accepten lämnas erhåller Kunden alltid en avtalsbekräftelse i skriftlig form som uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning.

Om Kunden inte erhåller meddelande om accept, faktura, meddelande om leverans eller själva varan inom fem dagar är Kunden inte längre bunden av sin beställning. Om Kunden i detta fall redan har erlagt betalning eller annan prestation ombesörjer vi att denna återgår utan onödigt dröjsmål.

(4) Avtalsföremål är den eller de varor och/eller den tjänst eller de tjänster i vårt utbud som Kunden har beställt. Om inte uttryckligen annat sägs i anbudet ifråga, avser angivna utföranden och priser endast den artikel som framvisas i utbudet medan eventuellt tillsammans med artikeln visade tillbehör eller dekorationer inte innefattas i erbjudandet.

Presentationen av våra produkter och den i samband därmed tillhandahållna informationen utgör endast en beskrivning av vårt erbjudande och är ingen särkild utfästelse av egenskap i form av ett garantiåtagande.

(5) Avtalets språk är svenska.

(6) I samband med avtalets fullgörelse handläggs beställningen och övrig kommunikation i vanliga fall genom e-post. Kunden ska därför säkerställa att av Kunden angiven e-postadress är korrekt och att inga av Kundens inställningar eller filterfunktioner förhindrar mottagning av e-post i samband med avtalets fullgörelse.

(7) Om vi i vårt anbud anger en leveranstid och information om beräkning av leveranstiden ska dessa angivelser vara gällande i första hand. Om vi för varan i vår e-handelsbutik inte anger någon leveranstid eller ingen avvikande leveranstid, gäller 7 dagar som leveranstid för varan. Vid förskottsbetalning börjar leveransfristen löpa dagen efter att överförande kreditinstitut emottagit betalningsorder, vid andra betalningssätt dagen efter att avtalet slutits. I båda fallen löper leveransfristen ut när den beräknade leveranstidens sista dag är till ända. Om tidsfristens sista dag faller på en lördag, söndag eller helgdag som är fastställd enligt lag vid mottagarens leveransadress, ska som sista dag för tidsfristen istället gälla närmast därefter infallande arbetsdag.

§ 3 Äganderättsförbehåll

Levererade varor förblir vår egendom tills alla åtaganden enligt avtalet har fullgjorts.

§ 4 Priser och fraktkostnader

(1) I angivna priser ingår gällande lagstadgad mervärdesskatt (moms) men fraktkostnader tillkommer.

(2) Kunden erhåller specifikation av tillkommande fraktkostnader innan avtalet sluts. Kunden står för dessa fraktkostnader såvida inte fraktfritt har avtalats för leveransen. 

§ 5 Betalning

(1) Kunden kan erlägga betalning enligt den betalningsmetod som uppges i anbudet. 

(2) Om inget annat betalningssätt uttryckligen har avtalats ska köpeskillingen erläggas omedelbart efter avtalsslut och inkomma till oss inom 7 kalenderdagar.

(3) Det är Kundens ansvar att säkerställa att belastat konto har tillräcklig täckning. Kunden är ersättningsskyldig för skada som orsakas oss genom återkreditering till följd av att debiterat konto saknat täckning.

(4) Kundens förpliktelse att betala dröjsmålsränta utesluter inte att vi kan göra gällande ytterligare skadeståndskrav grundade på dröjsmålet. 

(5) Kunden äger endast rätt till kvittning av motfordran om fordran har godtagits av oss eller är stadfäst eller meddelad av domstol eller på annat rättsgiltigt sätt eller om motfordran kan härledas ur samma avtalsförhållande. Kunden äger endast utöva sin detentionsrätt i den mån motfordran kan härledas ur samma avtalsförhållande.

§ 6 Riskens övergång

(1) Vid avtal som regleras av gällande konsumentlagstiftning går risken för att varan förstörs, kommer bort, försämras eller minskas genom en händelse som inte beror på Leverantören över på Kunden först när varan avlämnas till Kunden. 

(2) I de fall Kunden är näringsidkare gäller följande. Leverans sker fritt lager. Risken för att varan förstörs, kommer bort, försämras eller minskas genom en händelse som inte beror på Leverantören går över på Kunden senast när varan avlämnas till Kunden. Vid transportköp går risken för att varan förstörs, kommer bort, försämras eller minskas samt risken för dröjsmål genom en händelse som inte beror på Leverantören, över på Kunden när varan avlämnas till den speditör, fraktförare eller annan person eller organisation som utsetts till transportör.

(3) Vid dröjsmål från Kundens sida att hämta eller ta emot varan eller brott mot medverkandeskyldigheten eller om vår leverans fördröjs av andra skäl som beror på Kunden, har vi rätt att kräva ersättning för skada som orsakas därigenom, även för tilläggsutgifter, t.ex. kostnader för lagring och transport. 

§ 7 Köprättsligt ansvar för fel i vara, garantiutfästelser

(1) Varje krav gällande fel i vara som vi levererat till en konsument förfaller tre år efter att varan avlämnats till Kunden. Gentemot näringsidkare preskriberas varje krav gällande fel i vara som vi levererat efter 1 år och preskriptionstiden fortsätter att löpa även om ersättningsvara avlämnas inom ramen för felavhjälpande. I övrigt regleras vårt köprättsliga ansvar för fel i vara av gällande lagstiftning.

(2) Ovan i stycke 1 beskrivna begränsningar påverkar inte vårt ansvar enligt § 8 i dessa Allmänna villkor, särskilt avseende Kundens krav på skadestånd för skada på liv, kropp eller hälsa, brott mot väsentlig förpliktelse enligt avtalet (jämför vad som sägs i § 8 nedan), för skador enligt produktansvarslagstiftning samt i förekommande fall för lämnade garantiutfästelser. Likaså påverkas inte lagenligt gällande preskriptionstider för näringsidkarens regressrätt och vårt ansvar för svikligt förtigande av fel i vara. 

(3) För att näringsidkare ska kunna framföra att fel i vara föreligger, krävs att näringsidkaren har undersökt varan i enlighet med god affärssed så snart omständigheterna medgav det.

(4) En särskild utfästelse av användbarhet eller annan egenskap i form av ett garantiåtagande föreligger enbart om sådan utfästelse uttryckligen varit del av vårt anbud och överenskommits i avtalet. Dessa bestämmelser påverkar inte tillverkarens garantier om sådana förekommer.

(5) Reklamation och krav på ansvar enligt garantiutfästelse kan inlämnas på den adress som anges i uppgifterna om vem som tillhandahåller anbudet.

§ 8 Ansvar 

(1) Varje krav på skadestånd som görs gällande från Kunden som är näringsidkare avvisas. Undantaget från denna friskrivning är skadeståndskrav gällande skada på liv, kropp eller hälsa eller brott mot väsentlig förpliktelse enligt avtalet samt annan skada som orsakas av uppsåtligt eller grovt vårdlöst avtalsbrott genom Leverantören eller dennes lagliga ombud eller kontraktsmedhjälpare. En väsentlig förpliktelse avser en skyldighet som är grundläggande och ofrånkomlig förutsättning för att syftet med avtalet ska kunna uppnås och vars uppfyllelse Kunden som avtalspart generellt enligt tillitsprincipen ska kunna förutsätta. Vid brott mot väsentlig förpliktelse enligt avtalet ansvarar Leverantören inte för indirekt eller ekonomisk följdskada som kan åsamkas Kunden. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är ej begränsad till, produktionsbortfall, utebliven vinst och kapitalförlust. Ansvarsbegränsningen gäller dock inte om Leverantören gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

(2) Begränsningarna enligt första stycket gäller även för krav som ställs direkt mot Leverantörens lagliga ombud och kontraktsmedhjälpare och analogt för krav på ersättning för utlägg.

(3) Dessa bestämmelser påverkar inte gällande produktansvarslagstiftning eller i förekommande fall utfästa garantiåtaganden.

§ 9 Force majeure 

Vi ansvarar inte för skada eller förseningar som beror på extra ordinära omständigheter eller händelser som står utanför vår kontroll såsom krig, strejk, naturkatastrofer eller andra, force majeure liknande händelser, förseningar hos leverantörer på grund av sådana uppräknade omständigheter, vars verkningar vi inte rimligen hade kunnat undvika eller övervinna utan ekonomiska förluster. Vi åtar oss att meddela våra kunder när en sådan omständighet inträffar. Om sådan händelse varar i mer än 5 dagar har vi och du som kund rätt att frånträda avtalet med omedelbar verkan utan krav på ersättning eller skadestånd från den andra parten.

§ 10 Ångerrätt

Varje konsument har lagstadgad ångerrätt. Information om ångerrätten enligt gällande rättsliga bestämmelser lämnas i särskild skriftlig form.

§ 11 Avtalstexten 

Avtalstexten lagras inte av oss och blir oåtkomlig efter avslutad beställningsprocessen. Kunden kan skriva ut dessa allmänna villkor och beställningens uppgifter innan beställningen skickas och erhåller avtalsbekräftelse enligt lagstadgade regler.   

§ 12 Tvistlösning utanför domstol i konsumentärende 

(1) Europeiska unionen har inrättat en internetplattform för tvistlösning av konsumenträtttsliga tvister online (s.k. "ODR-plattform"). ODR-plattformen är ett verktyg för att utanför domstol lösa avtalstvister som kan uppstå ur online-köpeavtal. Kunden kan nå ODR-plattformen genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

(2) Principiellt är vi inte skyldiga och ej heller införstådda i att delta i förfarande för tvistlösning inför särskilt tvistlösningsorgan för konsumentärenden.

§ 13 Slutbestämmelser

(1) På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Förenta nationernas köplagstiftning är inte tillämplig. Detta lagval gäller gentemot konsument endast om det inte strider mot det rättsliga skydd som tillstår konsumenten enligt tvingande lag på konsumentens vanliga vistelseort.

(2) Om Kunden är näringsidkare, juridisk person eller annan juridisk enhet med rättskapacitet eller saknar laga forum i Sverige ska jurisdiktionsort för alla tvister mellan Kunden och Leverantören med anledning av avtalet vara orten för Leverantörens säte.

(3) Om enskild bestämmelse i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltig eller inte är tillämpningsbar påverkar inte detta giltigheten för övriga bestämmelser. Ogiltig eller inte tillämpningsbar bestämmelse ersätts då i förekommande fall av reglering i gällande lag. I de fall sådan reglering vore orimligt betungande för någon avtalspart ska dock avtalet i sin helhet vara utan verkan.

 

© Innehållet på våra webbsidor omfattas i stor utsträckning av upphovsrättligt eller annat immateriellrättsligt skydd. Det är vid besök på våra webbsidor inte tillåtet att kopiera, ladda ned, sprida eller distribuera dessa innehåll såvida inte innehavaren av upphovsrätten ifråga har lämnat sitt medgivande därtill. Undantag gäller för webbläsarens cachefunktion (temporär nerladdning för att kunna visa innehållet i läsaren). Undantag från denna bestämmelse gäller för innehåll som uttryckligen tillhandahålls för nedladdning. I dessa fall är nyttjanderätten begränsad till användning för personligt bruk. Allt annat mångfaldigande, publicering, spridning, tillhandahållande för allmänhet eller annan användning förutsätter att innehavaren av upphovsrätten ifråga har lämnat sitt medgivande därtill.

 

Versionsdatering: September 2017

Följ oss på
 
Använd Anneliese på alla underlag!
Sov alltid 100% avslappnat!
Comfort Comfort